Všeobecné obchodné podmienky

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností osoby, ktorá má záujem o porovnanie ponúk poistenia a/alebo starobného dôchodkového sporenia, ktorá môže v prípade záujmu viesť k uzavretiu konkrétnej poistnej zmluvy, a to prostredníctvom webového sídla www.preveruj.sk, ako aj práv a povinností sprostredkovateľa pri poskytovaní predmetnej služby.

 1. Definícia pojmov
  1. Klient. Klientom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem prostredníctvom webového sídla www.preveruj.sk a sprostredkovateľa zaobstarať si pre seba alebo pre inú osobu poistný produkt a uzavrieť poistnú zmluvu s poisťovňou. Za klienta podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá využije webové sídlo www.preveruj.sk za účelom výlučne zistenia a/alebo porovnania ceny poistných produktov alebo dôchodkového starobného sporenia.
  2. Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie obchodná spoločnosť PROSIGHT Slovensko a.s., so sídlom: Kavečianska cesta 1A/3637, 040 01 Košice, IČO: 46 175 415, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1609/V, tel. č.: 055 / 321 19 81, email: info@preveruj.sk, zápis v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom: 141202. Registráciu spoločnosti a jej oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie je možné overiť na webovej stránke Národnej banky Slovenska v časti Register finančných agentov a finančných poradcov na linku: https://regfap.nbs.sk/search.php. Portál www.preveruj.sk prevádzkuje spoločnosť PROSIGHT Slovensko a.s. so sídlom Kavečianska 1A/3637, 040 01 Košice a zároveň cez tento portál poskytuje finančné služby ako samostatný finančný agent.
  3. Poisťovňa. Poisťovňou sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok za poisťovňu považuje aj pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne podľa § 4 ods. 4 a 6 Zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  4. Dôchodková správcovská spoločnosť. Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (ďalej aj „DSS“) sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
  5. Poistný produkt. Poistným produktom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie poisťovňou ponúkaný produkt na poistnom trhu podľa podmienok poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok poisťovne.
  6. Poistné podmienky. Poistnými podmienkami sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú podmienky vydané poisťovňou vzťahujúce sa na konkrétny poistný produkt/poistné produkty a ktoré upravujú postavenie subjektov poistného vzťahu, ako aj práva a povinnosti vzťahujúce sa k predmetu poistnej zmluvy.
  7. Poistná kalkulačka. Poistnou kalkulačkou sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie softvér sprostredkovateľa určený na porovnanie cien poistných produktov jednotlivých poisťovní a cien dôchodkového starobného sporenia DSS podľa klientom zadaných kritérií a údajov v závislosti od druhu poistenia.
  8. Formulár. Formulárom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie elektronické tlačivo, ktoré vypĺňa klient za účelom porovnania poistných produktov a ktorý následne slúži ako podklad pre vygenerovanie ponúk viacerých poisťovní vzťahujúcich sa na vybraný poistný produkt a objednávku konkrétneho poistného produktu.
  9. Objednávka. Objednávkou sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie objednávka poistného produktu, ktorá je výsledkom zadania údajov klientom do poistnej kalkulačky, vyplnenia formulára a jeho odoslania sprostredkovateľovi.
  10. Návrh poistnej zmluvy. Návrhom poistnej zmluvy sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy, ktorý je klientovi doručený zo strany sprostredkovateľa alebo poisťovne ponúkajúcej klientovi vybraný poistný produkt podľa jeho objednávky.
 2. Sprostredkovanie poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy
  1. Sprostredkovanie poistenia a následné uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi Zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a Slovenskej republiky, poistnými podmienkami dotknutej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sprostredkovateľa uvedenými na webovom sídle www.preveruj.sk.
  2. Orgány dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa sú: (i) Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. Box 29, Prievozská 32, 027 99 Bratislava, tel. č.: 02/58 27 21 32, email: info@soi.sk, a (ii) Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, tel. č.: 02 57 87 11 11, email: info@nbs.sk.
  3. Služba poskytovaná sprostredkovateľom je finančným sprostredkovaním v zmysle § 2 ods. 1 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak je ďalej v texte uvedený pojem poisťovňa, myslí sa ním tak poisťovňa podľa bodu 1.3, ako aj DSS podľa bodu 1.4 týchto všeobecných obchodných podmienok, ak nie je uvedené inak.
  5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje informovať klienta o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich mu z § 33 a nasl. Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Aktuálne dáta a informácie pri styku klienta so sprostredkovateľom a poisťovňou
  1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať na zabezpečenie maximálnej možnej miery aktuálnych dát a informácií, ktoré sú uvedené na webovom sídle www.preveruj.sk, resp. s ktorými sprostredkovateľ disponuje pri výkone svojej činnosti, alebo ktoré uvádzajú jeho spolupracovníci a zamestnanci pri telefonickom rozhovore s klientom. 
  2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za neaktuálne informácie z dôvodu zmien poistných produktov, o ktorých ho dotknutá poisťovňa, ktorej poistné produkty sprostredkuje včas neinformovala (jedná sa najmä o zmeny poistných podmienok, rozsah krytia, zmeny sadzieb a pod.). 
   1. Sprostredkovateľ taktiež nezodpovedá za znenie/správnosť/platnosť/obsah poistných podmienok, ktoré sú súčasťou poistných produktov dotknutej poisťovne sprostredkovaných sprostredkovateľom. 
   2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za zmeny, ktoré nastali v ponuke poistných produktov dotknutej poisťovne sprostredkovaných sprostredkovateľom, ktoré si sprostredkovateľ nezačlenil do svojej ponuky najmä z dôvodov technických a časových. 
 4. Poistné
  1. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že nebude požadovať od žiadneho klienta akékoľvek poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za sprostredkovanie poistenia, ako ani za poskytnutie služieb prostredníctvom svojho webového sídla. 
  2. Klient sa finančne vysporiada priamo s dotknutou poisťovňou, o ktorej poistný produkt má záujem. Sprostredkovateľ nie je oprávnený vyberať od klienta poistné alebo akékoľvek iné finančné plnenie. 
 5. Informácie poskytnuté zo strany klienta
  1. Klient vyhlasuje, že informácie, ktoré uviedol na webovom sídle www.preveruj.sk, s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu alebo starobné dôchodkové sporenie sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia a tieto údaje si skontroloval a zodpovedá v celom rozsahu za správnosť týchto údajov. Ide najmä o všetky údaje týkajúce sa: 
   1. osoby, ktorá uzatvára poistenie, držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia (vozidla, zodpovednosti, nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku), 
   2. všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia,
   3. všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a pod., 
   4. všetky osobné údaje o poistníkovi resp. vlastníkovi alebo držiteľovi predmetu poistenia,
   5. všetky a akékoľvek ďalšie informácie podľa formulára zverejneného na webovom sídle www.preveruj.sk v závislosti od druhu poistenia. 
  2. Klient zároveň vyhlasuje, že predmet poistenia, na ktorý sa poistenie uzatvára, nie je používaný na iné účely ako je účel, ktorý bol klientom uvedený v objednávke. 
  3. Klient vyhlasuje, že ak pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke, vo formulári, alebo v inej komunikácii, ktorá ma vplyv na výsledné znenie jemu navrhnutej poistnej zmluvy, uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne zamlčí skutočnosť týkajúcu sa daného poistného produktu (napríklad počet škodových udalostí), klient v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá takýmto jeho konaním, resp. nekonaním, vznikne na strane sprostredkovateľa alebo dotknutej poisťovne.
 6. Uzatváranie zmlúv 
  1. Návrh poistnej zmluvy je klientovi zasielaný na základe jeho vyplnenej a odoslanej objednávky. Objednávka bude prostredníctvom internetového portálu na webovom sídle www.preveruj.sk, doručená sprostredkovateľovi a/alebo priamo poisťovni.
   1. V prípade, ak po odoslaní objednávky klient zistí, že z akéhokoľvek dôvodu uviedol v objednávke nesprávne a/alebo neúplné údaje podľa bodu 5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok, je klient povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať sprostredkovateľa a súčasne v prípade záujmu vytvoriť a odoslať novú objednávku, ak sa sprostredkovateľ s klientom nedohodnú inak.
   2. V prípade, ak sprostredkovateľ zistí, že po odoslaní objednávky klienta došlo napr. k zmene poistných podmienok vzťahujúcich sa na klientom objednaný poistný produkt, informácie sa stali neaktuálne alebo došlo k akejkoľvek zmene majúcej vplyv na uzavretie poistnej zmluvy, je sprostredkovateľ a/alebo poisťovňa oprávnená kontaktovať klienta bez zbytočného odkladu po zistení takejto skutočnosti a informovať ho o danej zmene. Zároveň je sprostredkovateľ a/alebo poisťovňa oprávnený informovať klienta o možnosti vytvorenia a odoslania novej objednávky (v prípade záujmu klienta na uzavretí poistnej zmluvy) a/alebo o možnosti stornovania objednávky, ktorú môže klient uskutočniť telefonicky a/alebo emailom na adresu sprostredkovateľa s uvedením svojich identifikačných údajov a čísla návrhu poistnej zmluvy, ak mu bol doručený, ak sa sprostredkovateľ a/alebo poisťovňa s klientom nedohodnú inak.
   3. Po doručení objednávky sprostredkovateľ zašle klientovi návrh poistnej zmluvy v „pdf“ formáte, ktorý korešponduje s informáciami, ktoré klient uviedol vo formulári sprostredkovania poistenia alebo starobného dôchodkového sporenia. Klient je vo vlastnom záujme povinný skontrolovať, či údaje uvedené v objednávke korešpondujú s údajmi uvedenými v návrhu poistnej zmluvy. Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh prijatý v lehote, ktorú určil sprostredkovateľ, resp. ktorá je uvedená v návrhu poistnej zmluvy, a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, od kedy klient návrh poistnej zmluvy obdržal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď sprostredkovateľ dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu poisťovňou. 
   4. Návrh sprostredkovateľa možno prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane v lehote podľa čl. 6.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné pripísané na účet poisťovne. V prípade, ak klient nezaplatí poistné v lehote stanovenej poisťovňou, je poisťovňa oprávnená odoprieť poskytnutie poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti.
   5. V prípade, ak nenastane, ani jedna z podmienok uzatvorenia zmluvy podľa čl. 6.2 a 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok, k uzavretiu poistnej zmluvy nedôjde. 
   6. Po uzatvorení poistnej zmluvy môže klient vypovedať poistnú zmluvu a/alebo od nej odstúpiť len v súlade so zmluvou, poistnými podmienkami dotknutej poisťovne alebo DSS a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  2. Klient sa finančne vysporiada priamo s dotknutou poisťovňou, o ktorej poistný produkt má záujem. Sprostredkovateľ nie je oprávnený vyberať od klienta poistné alebo akékoľvek iné finančné plnenie. 
 7. Doručovanie
  1. Všetky dokumenty a písomnosti sprostredkovateľ doručuje klientovi elektronicky, a to na e-mail, ktorý uvedie klient pri objednávke, s čím klient súhlasí. Klient vyhlasuje, že elektronická komunikácia so sprostredkovateľom a elektronické doručovanie sú pre neho vhodné.
 8. Rôzne
  1. Klient je súčasne oprávnený zrušiť svoju objednávku do doby uzavretia poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo e-mailom použitím kontaktných údajov sprostredkovateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Ak to je potrebné, sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu vykoná potrebné úkony v súvislosti so stornovaním objednávky vo vzťahu k poisťovni.
  2. Sprostredkovateľ informuje klienta o skutočnostiach vyplývajúcich pre sprostredkovateľa z § 4 Zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spočívajúce v poskytnutí informácií o sprostredkovateľovi, finančnej službe a poistnej zmluve ako zmluve uzatváranej na diaľku; tým nie je dotknutá informačná povinnosť sprostredkovateľa podľa bodu 2.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  3. Každý klient má právo podať sprostredkovateľovi podnet, resp. sťažnosť v súvislosti s poskytovaním finančnej služby, ktorú spotrebiteľ s odbornou starostlivosťou preskúma a o prípadnej náprave bude klienta informovať.
  4. V prípade, ak sťažnosť/podnet podal klient – spotrebiteľ (t. j. reklamáciu), sprostredkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie, a to spravidla ihneď po doručení reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  5. Klient - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že sprostredkovateľ porušil jeho práva, a to písomne, emailom alebo telefonicky použitým kontaktných údajov uvedených v bode 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sprostredkovateľ na žiadosť klienta podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov uverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk).
 9. Obhliadka
  1. Klient je povinný poskytnúť všetku súčinnosť spolupracovníkom sprostredkovateľa pri vykonaní obhliadky vozidla, nehnuteľnosti prípadne iného predmetu poistenia (ide najmä o obhliadky pri havarijnom poistení a niektorých doplnkových pripoisteniach k produktu povinného zmluvného poistenia a k poisteniam majetku, t.j. poistenie domácností, poistenie nehnuteľností, majetkové poistenie podnikateľov a firiem).
  2. Obhliadku je možné vykonať aj na špecializovanom pracovisku podľa pokynov sprostredkovateľa alebo dotknutej poisťovne. O mieste obhliadky bude klient vopred upovedomený.
 10. Spracúvanie osobných údajov
  1. Spoločnosť preveruj.sk, s.r.o., IČO: 45 619 808, so sídlom: Poštová 17, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 25894/V, tel: +421553211981, e-mail: info@preveruj.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje klienta v mene sprostredkovateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
  2. Klient vyplnením formulára, poistnej kalkulačky a objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom podľa formulára, poistnej kalkulačky alebo objednávky: dátum narodenia, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje“), sú presné a pravdivé. V prípade ak klient objednáva poistene inej dotknutej osobe, vyhlasuje, že je oprávnený zadať osobné údaje takejto dotknutej osoby do formulára, poistnej kalkulačky a objednávky.
  3. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na právnych základoch:
   a) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účelom spracúvania sú štatistické účely a zabezpečenie riadneho fungovania internetového portálu na webovom sídle www.preveruj.sk, kvôli čomu prevádzkovateľ používa súbory cookies (https://www.preveruj.sk/ochrana-osobnych-udajov/). Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
   b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient, alebo na vykonanie opatrenia pred uzavretím takejto zmluvy na základe žiadosti klienta v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Účelom spracúvania je porovnanie ponúk poistenia a/alebo starobného dôchodkového sporenia a sprostredkovanie uzavretia konkrétnej poistnej zmluvy;
   c) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným účelom je oslovenie klienta na účely priameho marketingu.
  4. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie, likvidácia a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre splnenie účelu spracúvania podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok. Klient nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov.
  5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností podľa bodu 10.3 všeobecných obchodných podmienok. Osobné údaje, ktoré klient poskytne prevádzkovateľovi budú poskytnuté výhradne sprostredkovateľovi, poisťovni alebo DSS, s ktorou žiada klient sprostredkovateľa o uzavretie zmluvy.
  6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov klienta pred ich protiprávnym spracúvaním. Prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia, poskytuje klientovi nasledovné informácie:
   - Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v bode 10.1 týchto všeobecných obchodných podmienok,
   - Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 10.3 týchto všeobecných obchodných podmienok,
   - Zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 10.2 týchto všeobecných obchodných podmienok,
   - Osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v bode 10.5 týchto všeobecných obchodných podmienok,
   - Ak nedôjde k uzavretiu sprostredkovanej zmluvy, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 3 rokov od vyplnenia formulára, poistnej kalkulačky a objednávky. Ak dôjde k uzavretiu sprostredkovanej zmluvy, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 3 rokov od skončenia platnosti zmluvy, ktorej uzavretie sprostredkoval sprostredkovateľ.
   - Klient má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie alebo právo na obmedzenie ich spracúvania, právo namietať ich spracúvanie, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov za podmienok podľa Nariadenia.
   - Klient môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
   - Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi, poisťovni alebo DSS, s ktorou žiada klient sprostredkovateľa o uzavretie zmluvy
  7. Klient má ako dotknutá osoba vo všeobecnosti v zmysle čl. 15 až čl. 22 Nariadenia práva v zmysle nasledovných bodov:
   a) Právo na prístup k osobným údajom: právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú klienta. Klient má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 10.6 týchto všeobecných obchodných podmienok.
   b) Právo na opravu osobných údajov: právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú klienta. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov, má klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
   c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú klienta, pričom prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; alebo
   • klient odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; alebo
   • klient namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo klient namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
   d) Právo na obmedzenie spracúvania: právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   • klient namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť spracúvaných osobných údajov; alebo
   • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a klient namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
   • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich klient na uplatnenie právneho nároku; alebo
   • klient namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta.
   Klienta, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
   e) Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je prevádzkovateľ, v prípade ak to klient požaduje, povinný informovať klienta o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
   f) Právo na prenosnosť údajov: právo získať osobné údaje, ktoré sa klienta týkajú, a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
   g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov: právo namietať spracúvanie klientových osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami klienta, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
   h) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: právo na to, aby sa na klienta nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
   i) Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov klientovi.
   j) Poskytnutie informácií klientovi:
   • prevádzkovateľ je povinný klientovi na základe jeho žiadosti poskytnúť informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 22 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informácie poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada klient, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak klient preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 22 Nariadenia povinný poskytnúť klientovi súčinnosť;
   • prevádzkovateľ je povinný poskytnúť klientovi informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa čl. 15 až čl. 22 Nariadenia do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení klienta do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie podľa bodu 10.6 všeobecných obchodných podmienok je prevádzkovateľ povinný poskytnúť klientovi do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Informácie podľa toto bodu poskytuje prevádzkovateľ bezodplatne;
   • ak je žiadosť klienta zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 11. Záverečné ustanovenia 
  1. Klient vyhlasuje, že sa na sprostredkovateľa obrátil so záujmom o sprostredkovanie uzatvorenia poistnej zmluvy, a to na základe jeho slobodnej vôle, nekonal v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, všeobecné obchodné podmienky si prečítal, ich obsahu rozumie a akceptuje ich. 
  2. Ak by niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neplatnými, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, tieto ostávajú v platnosti.
  3. Sprostredkovateľ je oprávnený priebežne meniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom takéto zmeny sú účinné momentom ich zverejnenia, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak, a to aj bez súhlasu klienta. Zmeny sa považujú za zverejnené momentom zverejnenia nového znenia všeobecných obchodných podmienok na webovom sídle www.preveruj.sk.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä všeobecne záväznými právnymi predpismi uvedenými v bode 2.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

V Košiciach, dňa 28.09.2022